Game Profile

AOC10
9dbbab51913188e0d28a237755f53bed
Game map

Large (8 player)

Play Time
2024/1/19 08:40:41
Matchup
4v4
Speed
Normal
Duration
01:25:40
Instruction

Players

Koreans (Human)
Feudal
00:12:44
Castle
00:16:43
Imperial
00:39:58
Resigned
Huns (Human)
Feudal
00:12:33
Castle
00:16:09
Imperial
00:41:26
Resigned
Chinese (Human)
Feudal
00:10:02
Castle
00:24:06
Imperial
00:36:20
Resigned
Mongols (Human)
Feudal
00:10:00
Castle
00:28:35
Imperial
00:40:39
Resigned
Persians (Human)
Feudal
00:12:58
Castle
00:16:47
Imperial
00:38:13
Resigned
Huns (Human)
Feudal
00:09:59
Castle
00:27:50
Imperial
00:45:17
Resigned
Mongols (Human)
Feudal
00:11:40
Castle
00:15:36
Imperial
00:33:29
Resigned
01:23:07
Chinese (Human)
Feudal
00:11:09
Castle
00:27:38
Imperial
00:44:04
Resigned
01:22:30

Chat

<Lobby> @#1_XJL_5 超菜: 1
<Lobby> @#1_XJL_5 超菜: 14
<Lobby> @#1_XJL_5 超菜: 41
<Lobby> @#2CNC4.75袁帅: 上下?
<Lobby> @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 11
<Lobby> @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 14
<Lobby> @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 两人开黑店
<Lobby> @#7_XJL_55流星雨: 录像
00:08:59 @#6_XJL_5.25跳崖鹰: !P
00:29:06 @#8_XJL_5.25有点醉: 24
00:31:17 @#8_XJL_5.25有点醉: 24
00:32:12 @#8_XJL_5.25有点醉: 7
00:33:48 @#1_XJL_5 超菜: 14
00:33:48 @#5_XJL_4.75_9菜: 4屁
00:33:48 @#5_XJL_4.75_9菜: 7先爆蒙古
00:33:48 @#5_XJL_4.75_9菜: ?
00:33:48 @#5_XJL_4.75_9菜: 不知道
00:33:48 @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 1
00:33:48 @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 14
00:33:48 @#7_XJL_55流星雨: 1
00:33:48 @#7_XJL_55流星雨: 不要紧,蒙古做边的,没啥经济
00:33:48 @#7_XJL_55流星雨: 啊醉,你再不要2424了,麻蛋,烦不烦,你对家被我杀的够多了
00:33:48 @#7_XJL_55流星雨: 炒菜
00:33:48 @#7_XJL_55流星雨: 谁?
00:33:48 @#7_XJL_55流星雨: 那你还24个鸡巴、
00:33:48 @#8_XJL_5.25有点醉: 你对家砍我也够多的了
00:39:06 @#7_XJL_55流星雨: 24
00:50:34 @#7_XJL_55流星雨: 来
01:04:58 @#7_XJL_55流星雨: 打包机砸啊
01:13:17 @#7_XJL_55流星雨: 啊醉你就瞎几把搞
01:13:23 @#7_XJL_55流星雨: 一个兵都不来的
01:16:48 @#7_XJL_55流星雨: 2
01:16:52 @#7_XJL_55流星雨: 我不需要
01:17:24 @#7_XJL_55流星雨: 你会不会出骆驼
01:17:26 @#7_XJL_55流星雨: 我草
01:21:31 @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 4
01:21:33 @#6_XJL_5.25跳崖鹰: 3
01:21:35 @#7_XJL_55流星雨: 罗头
01:21:38 @#7_XJL_55流星雨: 骆驼
01:21:41 @#7_XJL_55流星雨: 我草
01:22:25 @#7_XJL_55流星雨: 一个劲的送毛毛,你傻吗
01:22:25 @#7_XJL_55流星雨: 你是不是傻的
01:22:25 @#7_XJL_55流星雨: 叫你出骆驼
01:22:53 @#7_XJL_55流星雨: 太傻逼了

Share

QR Code